Conference

Шановне товариство!
Конференція cкасована через інтервенцію російських військ в Східну Україну.
З матеріалами конференції можна ознайомитись тут.

Уважаемые коллеги!
Конференция отменена из-за интервенции российских войск в Восточную Украину.
С материалами конференции можно ознакомиться здесь.

Dear Colleagues!
The conference is cancelled due to Russian military intervention in Eastern Ukraine.
Abstracts of planned presentations are here.


ГЕНДЕР, СЕКСУАЛЬНІСТЬ І ВЛАДА: квіруючи нормативність
Міжнародна конференція
Харків, 2-4 травня, 2014.

ГЕНДЕР, СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ВЛАСТЬ: квиризируя нормативность
Международная конференция
Харьков, 2-4 мая, 2014.

GENDER, SEXUALITY, AND POWER: Queering Normativity
International Conference
Kharkiv (Ukraine), May 2-4, 2014.

Увага!

Прийом заявок для доповіді на конференції закінчено 10 листопада 2013 року.

Для тих, хто хотіли б взяти участь в конференції без виступу, необхідно зареєструватися до 10 квітня 2014 року. В листі про реєстрацію вкажіть, будь ласка: написання свого імені та прізвища латинкою та кирилицею, місце роботи або навчання, контактні дані (адреса ел.пошти). В полі "Тема листа" зазначте "реєстрація".

Обов'язковий організаційний внесок за участь в конференції без виступу складає 10 долларiв США за кожен день: ця сума покриватиме вартість кава-брейків та конференційних матеріалів.

Адреса для реєстрації - ConfGSP@gmail.com
Внимание!

Прием заявок для доклада на конференции окончен 10 ноября 2013 года.

Для тех, кто хотели бы принять участие в конференции без выступления, необходимо зарегистрироваться до 10 апреля 2014 года. В письме о регистрации укажите, пожалуйста: написание свого имени и фамилии латиницей и кириллицей, место работы или учебы, контактные данные (адрес эл.почты). В поле "Тема письма" укажите "регистрация".

Обязательный организационный взнос за участие в конференции без выступления составляет 10 долларов США за каждый день: эта сумма будет покрывать стоимость кофе-брейков и конференционных материалов.

Адрес для регистрации - ConfGSP@gmail.com
Attention!

Deadline for applications passed on 10th of November, 2013.

Conference attendance without presentation is possible by registration before 10th of April, 2014. Please, include in your letter: translation of your name and surname in Latin and Cyrillic, your professional affiliation, your contacts (e-mail address). Put the word "registration" to the "subject" field.

Obligatory conference fee for attendees without presentation is 10 USD per day: this amount will cover coffee-breaks and conference materials' costs.

Аddress for registration: ConfGSP@gmail.com

ГЕНДЕР, СЕКСУАЛЬНІСТЬ І ВЛАДА:
квіруючи нормативність

Міжнародна конференція
Харків, 2-4 травня 2014

Квір-теорія сформувалася як дослідницький напрямок в 1990-х роках, але дотепер вона мало представлена в пострадянському академічному просторі як теорія і методологія (епістемологія).

Метою конференції є створити майданчик для обговорення квір-теоретичних досліджень, які аналізують нормативні режими гендеру і сексуальності, а також проблематизують традиційні теорії сексуальності. Тут квір-теорію ми розуміємо не як ЛГБТ-дослідження, а як критичний аналіз імплікацій влади, знання і політик, через які створюються й оприроднюються “інші”.

Запрошуємо дослідниць і дослідників зі Східної та Центральної Європи, що працюють у сферах гуманітарного і соціального знання – історія, філософія, етнологія, культурна антропологія, культурологія, гендерні дослідження, соціологія тощо – запропонувати доповіді для виступу на таких панелях:

  1. Квіруючи епістемології в дослідженнях сексуальності (ключова доповідь: Сара Кроулі, США)

До цієї панелі запрошуємо проекти з вивчення сексуальності, що, долаючи обмеженість традиційних дослідницьких підходів, скеровані на епістемологічні пошуки, пропонують творче й нетипове використання методів, гнучкість відносно поділу наук (соціальні - гуманітарні - природничі) та інші способи квірувати академічне знання. Фокусом панелі є обговорення методологічних питань, релевантності методів і підходів до предмету дослідження, а також конструювання реальності і знань епістемологічними засобами.

  1. Квір-аналіз популярної культури, медійних проектів та ЛГБТ-подій (ключові доповіді: Джудіт/Джек Галберстам, США; Віталій Чернецький, США)

Ця панель покликана змістити дослідницький фокус від вивчення “ЛГБТ-репрезентацій” до аналізу того, як через популярну культуру, медійні проекти та ЛГБТ-події (як український гей-прайд чи про-ЛГБТ ініціативи тощо) відтворюється, постулюється влада нормативності. Тут ми обговоримо механізми й ефекти нових і узвичаєних стратегій “іншування”, проаналізуємо канали канонізації й ієрархізації гендерної і сексуальної норми та відхилення.

  1. Квірне прочитання трансформації сім’ї та інтимності (ключові доповіді: Йоанна Мізєлінска, Польща; Стіві Джексон, Великобританія)

В цій панелі ми плануємо обговорити дослідження негетеросексуальних сімей в посткомуністичних країнах, а також вдатися до квір-аналізу гетеросексуальності. Особливу увагу буде спрямовано на деконструкцію гетеронормативності та аналіз сучасних законодавчих ініціатив у сімейній сфері.

Важливі дати:

Термін подачі заявок – до 10 листопада 2013 року.
Оголошення результатів конкурсу - до 10 грудня 2013 року.
Подача текстів для ознайомлення і підготовки дискусійного виступу: 10 квітня 2014 року.

Адреса для заявок про участь в конференції ConfGSP@gmail.com

Будь ласка, залучіть у заявку:

1. Анотацію доповіді 300-350 слів. В заголовку до анотації вкажіть:
а) назву доповіді,
б) в межах якої панелі ви плануєте свій виступ,
в) написання свого імені та прізвища латинкою та кирилицею,
г) місце роботи.
2. CV, максимум 5 сторінок.

Мова конференції: англійська, російська, українська (з синхронним перекладом: укр. → англ., англ. → укр., рос. → англ.).

Оргкомітет може частково відшкодувати видатки за проїзд, проживання та харчування учасниць конференції.

Анотації відібраних для презентації доповідей будуть опубліковані окремою брошурою.

Конференцiю органiзовано в межах проекту HESP/ReSET "Гендер, сексуальнiсть i влада" у спiвпрацi з Представництвом Фонду iм. Бьолля в Українi.


ГЕНДЕР, СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ВЛАСТЬ:
квиризируя нормативность

Международная конференция
Харьков, 2-4 мая 2014

Квир-теория сформировалась как исследовательское направление в 1990-х годах, однако до сих пор она мало представлена в постсоветском академическом пространстве как теория и методология (эпистемология).

Целью конференции является создание площадки для обсуждения квир-теоретических исследований, анализирующих нормативные режимы гендера и сексуальности, а также проблематизирующих традиционные теории сексуальности. При этом под квир-теорией мы понимаем не ЛГБТ-исследования, а критический анализ разных форм импликаций власти, знания и политик, посредством которых создаются и натурализируются “иные”.

Приглашаем исследовательниц и исследователей из Восточной и Центральной Европы, работающих в разных областях гуманитарного и социального знания - история, философия, этнология, культурная антропология, культурология, гендерные исследования, социология и др. - предложить свои доклады для следующих панелей:

  1. Квиризируя эпистемологии в исследованиях сексуальности (ключевой доклад: Сара Кроули, США)

К участию в этой панели приглашаются проекты по исследованию сексуальности, которые преодолевают ограниченность традиционных подходов: предлагают и реализовывают творческое и нетипичное использование методов, эпистемологические поиски, гибкость относительно деления наук (социальные - гуманитарные - естественные) и другие способы квиризировать академическое знание. Фокусом панели является обсуждение методологических вопросов, релевантности методов и подходов предмету исследования, а также конструирования реальности и знаний эпистемологическими средствами.

  1. Квир-анализ популярной культуры, медийных проектов и ЛГБТ-событий (ключевые доклады: Джудит/ Джек Халберстам, США; Виталий Чернецкий, США)

Эта панель призвана сместить исследовательский фокус с изучения “ЛГБТ-репрезентаций” к анализу того, как посредством популярной культуры, медийных проектов и ЛГБТ-событий (таких как украинский гей-прайд или про-ЛГБТ инициативы и др.) воспроизводится и постулируется власть нормативности. Здесь мы обсудим механизмы и эффекты новых и типичных стратегий конструирования "инаковости", проанализируем каналы канонизации и иерархизации гендерной и сексуальной нормы и девиации.

  1. Квирное прочтение трансформации семьи и интимности (ключевые доклады: Йоанна Мизелинска, Польша; Стиви Джексон, Великобритания)

В этой панели мы планируем обсудить исследования негетеросексуальных семей в посткоммунистических странах, а также осуществить квир-анализ гетеросексуальности. Особое внимание будет сосредоточено на деконструкции гетеронормативности и анализе современных законодательных инициатив в семейной сфере.

Важные даты:

Срок подачи заявок – до 10 ноября 2013 года.
Объявление результатов конкурса - до 10 декабря 2013 года.
Подача текстов для ознакомления и подготовки дискуссионного выступления: 10 апреля 2014 года.

Адрес для заявок на участие в конференции ConfGSP@gmail.com

Пожалуйста, включите в заявку:

1. Аннотацию доклада 300-350 слов. В заглавии к аннотации укажите:
а) название доклада,
б) в рамках какой панели вы планируете свое выступление,
в) написание своего имени и фамилии латиницей и кириллицей,
г) место работы.
2. CV, максимум 5 страниц.

Языки конференции: английский, русский, украинский (с синхронным переводом: укр. → англ., рус. → англ., англ. → укр.).

Оргкомитет имеет возможность частично возместить расходы за проезд, проживание и питание для докладчиц конференции.

Планируется публикация аннотаций докладов, отобранных для участия в конференции.

Конференция организована в рамках проекта HESP/ReSET "Гендер, сексуальность и власть" в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Белля в Украине.


GENDER, SEXUALITY, AND POWER:
Queering Normativity

International Conference
Kharkiv (Ukraine), May 2-4 , 2014

Queer theory has been established as an academic movement since the 1990s, but as theory and as methodology (epistemology) it remains almost unrepresented in post-Soviet academia.

The aim of the conference is to create a space for scholarly discussion of studies informed by queer theory, which analyze the normative order of gender and sexuality as well as problematize traditional theories of sexuality. However, we understand queer theory not as LGBT studies, but as critical analysis of the implications of power, knowledge, and politics through which “Others” are constructed and naturalized.

We invite Eastern and Central European scholars who have been working in different areas of humanities and social sciences – history, philosophy, ethnology, cultural anthropology, cultural studies, gender studies, and sociology among others – to present papers for the following panels:

  1. Queering Epistemologies for Sexuality Studies (keynote speaker Sara Crawley, USA)

This panel invites projects addressing sexuality studies that overcome the limitations of traditional approaches, and as such are focused on epistemological inquires, propose creative and non-normative uses of methods, and encourage fluidity across the social science/humanities/natural sciences divide among other ways to queer the academy. The panel is aimed at discussing epistemological and methodological issues, methods relevance and applicability, and the construction of knowledge and reality using epistemological tools.

  1. Queer analysis of popular culture, media projects, and LGBT events (keynote speakers Judith/ Jack Halberstam, USA; Vitaly Chernetsky, USA).

This panel calls for works that shift research focus from the study of LGBT representations to analyses of how the power of normativity is established through popular culture, media projects, and LGBT events (such as Ukrainian gay pride or pro-LGBT initiatives, etc.). We will discuss mechanisms and effects of new and typical strategies of “Othering” and analyse the ways of canonization and hierarchization of gender and sexual norms and deviations.

  1. Queer Readings of Family and Intimacy Transformation (keynote speakers: Joanna Mizielinska, Poland; Stevi Jackson, UK)

This panel invites papers aimed at discussing studies of non-heterosexual families in post-Communist countries, and at queer-analysis of heterosexuaity. A special focus will be brought to the deconstruction of heteronormativity and analyses of contemporary legislative initiatives in family policies and practices.

Important dates:

Deadline for applications – 10th of November, 2013.
Results of competition - 10th of December, 2013.
Submitting of the papers for discussants – 10th of April, 2014.

Address for applications: ConfGSP@gmail.com

Please, include in your application:

1. Abstract of presentation, 300-350 words. Begin your abstract with:
а) title of your presentation,
b) which panel you envision as the framework of your presentation,
c) translation of your name and surname in Latin and Cyrillic,
d) your professional affiliation.
2. CV, maximum 5 pages.

Languages of the conference: English, Russian, and Ukrainian. Simultaneous translation (Ukr → Engl, Rus → Engl, and Engl → Ukr) will be provided.

The organizing committee may partly reimburse the costs of transportation, lodging and meals for the conference presenters.

Selected abstracts will be published.

The conference is organized in the frame of HESP/ReSET "Gender, sexuality, and power" project in collaboration with Boell Foundation's Office in Ukraine.